Taaldenkgesprekken

Wat zijn taaldenkgesprekken? 

In taaldenkgesprekken worden leerlingen uitgedaagd om actief mee te doen, mee te denken en mee te praten. Het zijn geen gesprekken die alleen de voorkennis van leerlingen activeren of waarin de docent controleert of de leerlingen begrepen hebben waar de les over ging. Taaldenkgesprekken zijn echte dialogen waarin leerlingen met elkaar en de docent nieuwe kennis opbouwen en zo al doende hun taalvaardigheid én hun denkvaardigheid ontwikkelen 

Didactisch model 


Het didactisch model Taaldenkgesprekken in de zaakvakken ondersteunt de leerkracht bij het realiseren van taaldenkgesprekken tijdens de zaakvakles. In deze gesprekken komen leerlingen tot redeneren binnen het betreffende zaakvak. 
Het model bestaat uit vijf componenten die de didactische stappen van de leerkracht aangeven, waardoor de leerlingen hun vaardigheid in redeneren ontwikkelen. Het model gaat uit van een onderzoekende houding van zowel leerkracht als leerlingen. 
 


Waarom taaldenkgesprekken?

Schoolse taalvaardigheid
Leerlingen breiden geleidelijk hun dagelijkse algemene taalvaardigheid uit met meer schoolse taalvaardigheid of schooltaal. Bij de vakken op school hebben leerlingen die schooltaal nodig. Schooltaal is abstracter en cognitief complexer: ‘berekenen’, ‘zwaartekracht’, ‘gemiddelde’. Schoolse taalvaardigheid is cruciaal voor de kans op schoolsucces en voor een goed functioneren in een steeds complexer wordende maatschappij.
Taaldenkgesprekken bieden leerlingen de gelegenheid om verklaringen en oplossingen te zoeken voor een uitdagend probleem of verschijnsel: met steun van de leerkracht/docent breiden ze hun alledaagse taal uit met meer schoolse taalvaardigheid.


Kritisch denken
Er wordt van leerlingen - in het onderwijs en ook later in de maatschappij - steeds meer gevraagd om in onderlinge samenwerking kennis op te bouwen (Bereiter, 2002; Binkley et al., 2010) en om te gaan met onzekerheid en verschillende perspectieven bij razendsnelle kennisontwikkeling (Wegerif, 2013). In het onderwijs wordt dan ook steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Taaldenkgesprekken zijn bij uitstek geschikt om hogere orde denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren) te ontwikkelen (Bloom, 1956). 


Onderzoekend en Ontwerpend Leren
Onderzoekend en ontwerpend leren is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21ste eeuw. Leerlingen leren om een empirische cyclus te doorlopen, het zevenstappenplan. Bij iedere stap kan een taaldenkgesprek ingezet worden (Damhuis & de Blauw, 2007; 2011).
Vakonderwijs en taalonderwijs kunnen van elkaar profiteren. Het vak biedt interessante inhoud voor het taalonderwijs. De focus op taal en taaldenkgesprekken biedt diepgang voor het vakonderwijs.

Meer lezen over taaldenkgesprekken? 

Tammes, A-C. (2019) Taaldenkgesprekken in de zaakvakles. Werken aan de taal- en denkontwikkeling van leerlingen tijdens de zaakvakles. 33ste HSN conferentie Onderwijs Nederlands. Skribis, Gent.

In dit artikel wordt het didactisch model 'Taaldenkgesprekken in de zaakvakken' gepresenteerd. Aan dit hand van dit model wordt concreet gemaakt hoe leerkrachten binnen het zaakvakonderwijs gesprekken met leerlingen kunnen voeren die de taal- en denkontwikkeling stimuleren.

In dit artikel presenteren we een didactisch model dat pabo-studenten en leerkrachten steun biedt bij de uitvoering van taaldenkgeprekken. We bespreken wat taaldenkgesprekken zijn en waarom ze onmisbaar zijn bij W&T en andere vakken. Ten slotte belichten we kort hoe een training en train-de-traineropleiding het didactisch model versterken. 

Tammes, A-C., Vonk, A., Zalm, E. van der & Damhuis, R. (2015). Meer kennis, meer inzicht, meer taal. Taaldenkgesprekken maken taal- en zaakvaklessen uitdagend. 

Meer Taal, nr 3, jrg. 2, 4- 9.

In ontwerponderzoek is een onderbouwde, samenhangende didactiek ontwikkeld die in de praktijk uitvoerbaar én toepasbaar is in alle zaakvakken. Taaldenkgesprekken zijn hierin de kern. In dit artikel wordt uitgelegd hoe deze didactiek in de zaakvaklessen toegepast kan worden. 

Damhuis, R., Vonk, A., Tammes, A-C. & Postma, G. (2013).Taal, denken en geschiedenis. Historisch redeneren met kinderen op de basisschool. Kleio voor docenten geschiedenis en staatsinrichting, jrg. 54, nov. 2013, 4-9. Op 4 juni 2018 ontleend aan https://www.marnixacademie.nl/Portals/0/taal-denken-en-geschiedenis.pdf 

Dit artikel gaat in op de vraag hoe je kinderen in het basisonderwijs aanzet tot historisch denken en redeneren. Door in gesprek te gaan over historische onderwerpen stimuleren leerkrachten het historisch denken en redeneren van hun leerlingen. In het lectoraat 'Interactie en taalbeleid' van de Marnix Academie hebben we door middel van ontwerponderzoek een didactisch model ontwikkeld waarin interactie gecombineerd is met geschiedenis. In dit artikel lichten we de vier hoofdelementen van het didactisch model toe, namelijk: krachtige kwesties, interactievaardigheden, historische context en explicitering van denkstappen. 

Sytema, S., & Tammes, A-C. (2012) Uitdagen zorgt voor leren! Hoe je interactie voor taal en denken kunt realiseren in alle vakken. Zesentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Academia Press, Gent. Op 4 juni 2018 ontleend aan http://www.uitdagentotgesprek.nl/Portals/0/bijlage/sytema-en-tammes.pdf 

Taaldenkgesprekken vormen een essentieel onderdeel van kwalitatief goed onderwijs. Het is niet vanzelfsprekend dat gesprekken op school voldoende aanzetten tot het stimuleren van de taal en het denken van de kinderen. De training, die wij hebben ontwikkeld, geeft leerkrachten de mogelijkheid hun interactievaardigheden te verbeteren. Ons onderzoek toont dit ook aan. Belangrijk is dat de training goed geïmplementeerd wordt op de school. Hierbij spelen diverse factoren een rol.
De recentste ontwikkeling op het terrein van taaldenkgesprekken is het verbinden van de geschiedenisdidactiek aan interactievaardigheden.

Tammes, A.C., & Blauw, A. de (2011) Leerlingen aan het denken zetten. Investeer in interactievaardigheden.,

Jeugd in School en Wereld, jrg. 2011-2012, nr. 1. Op 4 juni 2018 ontleend aan https://pure.uva.nl/ws/files/1299740/101626_jrg96_september2011_Tammes_Deblauw_Leerlingenaanhetdenkenzetten_Investeerininteractievaardigheden.pdf

In de loop van de tijd is onze visie op leren veranderd. In plaats van klassikaal
te luisteren naar uitleg van de leerkracht en individueel oefeningen te
maken, werken leerlingen steeds vaker samen aan bijvoorbeeld een vakoverstijgend
project. Ze brengen ideeën onder woorden en overleggen over wat
de beste aanpak van een probleem is. In dit artikel laten we zien hoe je als
leerkracht interactievaardigheden kunt inzetten om de taal- en denkontwikkeling
van leerlingen te stimuleren.

Sytema, S., Tammes A-C., Damhuis, R., & Blauw, A. de (2010) Geef gesprekken met kinderen kwaliteit! Interactievaardigheidstrainingen op de pabo en in de nascholing dragen bij aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen  Tijdschrift voor lerarenopleiders, 31 (4). Op 31 mei 2018 ontleend aan http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2010/12/31_4_1Sytema_etal.pdf

Interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen
onderling hebben een positief effect op het leren en op leerprestaties.Interactie is nodig om de taal- en denkontwikkeling van kinderen te stimuleren, maar dan moet die interactie wel van inhoudelijke kwaliteit zijn (Damhuis, 2008). Dat blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Misschien omdat studenten daar op de pabo (pedagogische academie basisonderwijs) niet in getraind worden en er in de nascholing over het algemeen te weinig aandacht aan geschonken wordt. Het is hoog tijd dat een intensieve training en coaching van interactievaardigheden een plek verovert binnen het curriculum. Op de Marnix Academie hebben wij naast een trainingsvariant voor de nascholing ook een variant voor het initiële curriculum ontwikkeld. We leren leerkrachten en studenten bewust interactievaardigheden in te zetten tijdens gesprekken met kinderen waardoor de taal- en denkontwikkeling van die kinderen gestimuleerd worden. De eerste onderzoeksresultaten
geven een hoopvol beeld van de opbrengsten: niet alleen leerkrachten, maar ook studenten weten hun interactie te verbeteren. In dit artikel schetsen we eerst het theoretisch kader, dat de grondslag vormt voor de ontwikkelde trainingen. Daarna bespreken we de inhoud en opzet van deze trainingen. We betogen dat zo’n training een goede plek in het curriculum kan krijgen. Ook laten we zien waar er verschillen zijn met de nascholingsvariant. We ondersteunen ons betoog met eerste onderzoeksresultaten naar opbrengsten van beide
trainingsvarianten. Ter afsluiting trekken we conclusies en reiken
we enkele denkpunten aan.

Damhuis, R., Blauw, A. de, Tammes, A-C., & Sytema, S. (2010) Language and thought-provoking interaction: how student teachers improve their strategies in multicultural settings 

Paper on website of SIG10+21 conference

Damhuis, R., Blauw, A. de, Tammes, A-C., & Sytema, S. (2009) En wat denken júllie? Over de leerbaarheid van interactievaardigheden bij (aanstaande) leerkrachten

Artikel van de 6e Anéla-conferentie

Stimulering van taal- en denkontwikkeling middels interactie is sinds februari 2007 de focus van het Lectoraat Interactie en taalbeleid in multiculturele scholen. Leerkrachten basisonderwijs en leerkrachten in opleiding aan de Marnix Academie participeren in een met het oog daarop ontwikkelde training interactievaardigheden. Kerninstrument daarin is een compacte lijst met leerkrachtvaardigheden die taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren. Leerkrachten leren met behulp van videobeelden van hun eigen praktijk meer ruimte en verdieping te geven aan inbreng van kinderen. Centraal staat het concept uitgedaagde taalproductie van het kind: taal leer je door het te doen, door je gedachten te communiceren en uit te wisselen met de mensen om je heen. Kunnen leerkrachten in hun gesprekken met kinderen interactievaardigheden zodanig leren toepassen dat zij kinderen betere kansen bieden voor taal- en denkontwikkeling? En wat betekent dit voor de opleiding van (aanstaande) leerkrachten? Dit zijn de vragen van het hier gerapporteerde onderzoek.